Contactati-ne

Avocat Oana Macovei Iasi

Telefon: 0740 908 056

Program informatii:

09.00-15:00

Pentru recuperarea taxelor de poluare achitate in alte localitati decat Iasi exista posibilitatea colaborarii prin corespondenta.

TVR Iasi - taxa poluare

Vino pe Facebook!

Printre  obligatiile fiscale care pot fi esalonate la plata se numara, de la inceputul  lunii iunie, si  amenzile, pana in acel moment ele nefiind beneficiare ale  acestui regim.

Iata pasii ce trebuie urmati pentru a putea  aplica esalonarea acestor obligatii fiscale.

Ordonanta de urgenta nr. 29/2011 prin care  s-a dat posibilitatea contribuabililor sa opteze pentru esalonarea obligatiilor  fiscale, pe o perioada de cel mult 5 ani  a fost modificata de Guvern la  inceputul lunii iunie prin OUG nr. 24/2012.

OUG nr. 29/2011  prevede ca, pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de  Administrare Fiscala, organele fiscale competente pot acorda, la cererea  contribuabililor (persoane fizice sau juridice de drept public sau privat,  indiferent de modul de organizare), inlesniri sub forma esalonarii la plata pe o  perioada de cel mult 5 ani.

Esalonarea la plata se acorda pentru  toate obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare  Fiscala, inscrise in certificatul de atestare fiscala.

Totusi,  prevederile OUG nr. 29/2011 nu se aplicau asupra tuturor obligatiilor  fiscale restante, fiind excluse, printre altele, amenzile de  orice fel care se fac venit la bugetul de stat si obligatiile fiscale de a caror  plata depinde acordarea sau mentinerea unei autorizatii, acord ori alt act  administrativ similar.

Prin OUG nr. 24/2012,Guvernul a  abrogat aceste prevederi, astfel incat de acum se pot esalona la plata  si amenzile, dar si obligatiile fiscale de a caror plata depinde acordarea sau  mentinerea unei autorizatii.

"[…] S-a impus completarea cadrului normativ  existent care reglementeaza acordarea inlesnirilor sub forma esalonarii la  plata, in sensul de a fi cuprinse in obiectul esalonarii si alte categorii de  obligatii fiscale, urmarindu-prin aceasta masura, realizarea unui sistem  unitar de accesare a esalonarilor la plata, indiferent de creditorul  fiscal", argumenteaza Finantele in nota de fundamentare a OUG nr.  24/2012.

Cum pot fi esalonate la plata  amenzile

"Esalonarea amenzilor si/sau obligatiilor fiscale  de a caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act  administrativ similar se acorda in aceleasi conditii in care a fost aprobata  esalonarea obligatiilor fiscale aflata in curs de derulare", se mai precizeaza  in OUG nr. 24/2012.

Procedura prin care obligatiile pot fi esalonate la  plata a fost aprobata prin Ordinul MFP nr. 1853/2011,  publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 249 din 8 aprilie  2011.

Cererea de acordare a esalonarii la plata

Esalonarea la plata se solicita de catre contribuabili  in baza unei cereri depuse la registratura organului fiscal competent sau  comunicate prin posta, cu confirmare de primire.

Cererea  contribuabilului se solutioneaza, in termen de cel mult 60 de zile de la data  inregistrarii acesteia, de catre organul fiscal competent, prin emiterea unei  decizii de esalonare la plata sau a unei decizii de respingere a cererii de  acordare a esalonarii la plata.

Cererea de acordare a esalonarii la plata  va cuprinde urmatoarele elemente:
a) datele de identificare a  contribuabilului: denumirea/numele si prenumele acestuia, a/ale reprezentantului  legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului, daca este cazul, domiciliul  fiscal, codul de identificare fiscala, numarul de telefon/fax al acestora,  adresa de e-mail, precum si numele, prenumele si calitatea celor care reprezinta  contribuabilul in relatiile cu tertii;
b) perioada pentru care se solicita  esalonarea la plata, exprimata in luni, si motivarea acesteia;
c) suma  totala pentru care se solicita esalonarea la plata, defalcata pe tipuri de  impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat  si in cadrul acestora, pe obligatii fiscale principale si accesorii;
d)  justificarea starii de dificultate generate de lipsa temporara de  disponibilitati banesti si cauzele acesteia;
e) mentiuni referitoare la  esalonarile la plata acordate in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.  29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, denumita in  continuare ordonanta de urgenta;
f) data si semnatura  contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului  fiscal/imputernicitului, precum si stampila, daca este cazul.

La cererea  de acordare a esalonarii la plata se anexeaza urmatoarele documente:
a)  declaratia pe propria raspundere a contribuabilului din care sa reiasa ca nu se  afla in procedura insolventei, ca nu se afla in dizolvare si/sau raspunderea  solidara, potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Codul de procedura fiscala;
b) documente sau informatii relevante in sustinerea cererii.

In  cazul persoanelor juridice, la cererea de acordare a esalonarii de plata se  anexeaza si urmatoarele documente:
a) copia ultimei situatii financiare  anuale depuse la oficiul registrului comertului/organul fiscal competent, dupa  caz;
b) situatia incasarilor si platilor pe ultimele 6 luni anterioare datei  depunerii cererii de acordare a esalonarii la plata
c) copia ultimei balante  de verificare;
d) programul de restructurare sau de redresare financiara  semnat de reprezentantul legal al contribuabilului, care va contine si  argumentarea posibilitatii platilor pe perioada solicitata la esalonare;
e)  situatia privind indicatorii orientativi si alte informatii

In cazul  persoanelor fizice, la cererea de acordare a esalonarii la plata se anexeaza si  urmatoarele documente:
a) registrul-jurnal de incasari si plati sau, dupa  caz, acte prin care se dovedesc veniturile contribuabilului pe ultimele 6 luni  anterioare datei depunerii cererii de acordare a esalonarii la plata;
b)  programul de redresare financiara sau orice alt document similar care va contine  si argumentarea posibilitatii platilor pe perioada solicitata la esalonare.

Contribuabilii fara domiciliu fiscal in Romania pot beneficia de esalonare  la plata numai daca desemneaza un imputernicit.

Eliberarea certificatului de atestare fiscala

Dupa primirea cererii de acordare a esalonarii la  plata, organul fiscal competent verifica:
a) daca cererea contine elementele  si documentele prevazute mai sus
c) daca au fost depuse toate declaratiile  fiscale, potrivit vectorului fiscal;
d) existenta unor sume de rambursat/de  restituit/de plata de la buget.

In situatia in care a/au fost  emisa/emise decizia de rambursare/de restituire si/sau acte de individualizare a  obligatiilor de plata de la buget, organul fiscal efectueaza inregistrarea  compensarii, inainte de eliberarea certificatului de atestare fiscala.

In vederea solutionarii cererii de acordare a esalonarii la plata si a  stabilirii sumelor care vor face obiectul acesteia, organul fiscal elibereaza,  din oficiu, certificatul de atestare fiscala, conform modelului Certificatul de  atestare fiscala se elibereaza in doua exemplare: un exemplar se comunica  contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza de catre organul fiscal la  dosarul esalonarii.

In cazul in care exista diferente intre sumele  solicitate de catre contribuabil in cerere si cele inscrise in certificatul de  atestare fiscala, organul fiscal solicita, in scris, prezentarea  contribuabilului la sediul sau pentru clarificarea situatiei fiscale a acestuia.  Solicitarea se transmite contribuabilului odata cu certificatul de atestare  fiscala.

Termenul de clarificare a neconcordantelor si de eliberare a  unui nou certificat de atestare fiscala este de cel mult 15 zile de la data  comunicarii certificatului de atestare fiscala initial.

Continutul  certificatului de atestare fiscala eliberat in scopul esalonarii la plata a  obligatiilor fiscale

Certificatul de atestare fiscala cuprinde  obligatiile fiscale exigibile existente in sold la data eliberarii acestuia.

Certificatul de atestare fiscala cuprinde 3 sectiuni:
a) sectiunea A „Obligatii de plata exigibile existente in sold la data eliberarii  certificatului”;
b) sectiunea B „Obligatii de plata care nu pot face  obiectul esalonarii la plata”;
c) sectiunea C „Obligatii fiscale nete  administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala ce pot face obiectul  esalonarii la plata”.

Nu se inscriu in certificatul de atestare fiscala  sumele reprezentand obligatii fiscale stabilite prin acte administrative fiscale  a caror executare este suspendata in conditiile art. 14 si 15 din Legea  contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile  ulterioare.

Procedura de emitere a acordului de principiu  sau a deciziei de esalonare la plata ori a deciziei de respingere

Indeplinirea conditiei referitoare la dificultatea  generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti si capacitatea financiara  de plata pe perioada de esalonare, se analizeaza si se stabileste de organul  fiscal pe baza documentelor referitoare la incasarile si platile pe ultimele 6  luni anterioare depunerii cererii de acordare a esalonarii la plata, a  programului de restructurare sau de redresare financiara prezentat de  contribuabil ori a altor informatii si/sau documente relevante prezentate de  contribuabil sau detinute de organul fiscal. In aceasta analiza sunt relevante  evolutia pozitiva a capacitatii financiare de plata pe perioada esalonarii,  precum si sustenabilitatea acesteia.

Prin acordul de principiu, organul  fiscal stabileste perioada de esalonare, dobanda datorata pe aceasta perioada si  procentul de pana la 40% prevazut la art. 9 alin. (9) din ordonanta de urgenta,  dupa caz, precum si cuantumul garantiei. Dobanda se calculeaza de la data  emiterii acordului de principiu.

Garantii

In termen de 30 de zile de la data comunicarii  acordului de principiu, contribuabilii trebuie sa constituie garantii sub  formele prevazute la art. 9 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

In cazul  in care contribuabilul constituie garantie sub forma scrisorii de garantie  bancara, aceasta trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
a) denumirea  bancii emitente;
b) data emiterii scrisorii de garantie si perioada de  valabilitate a acesteia. In acest caz, scrisoarea trebuie sa aiba mentiunea ca  perioada de valabilitate a acesteia este cu cel putin 3 luni mai mare decat  scadenta ultimei rate din esalonarea la plata;
c) valoarea scrisorii de  garantie bancara;
d) obiectul pentru care se elibereaza scrisoarea de  garantie bancara;
e) semnaturile autorizate conform competentelor stabilite;
f) angajamentul ferm al bancii emitente de a plati suma stabilita, in mod  neconditionat si irevocabil, la solicitarea organului fiscal.

In cazul  in care contribuabilul ofera bunuri potrivit art. 9 alin. (2) lit. c) din  ordonanta de urgenta, organul fiscal competent dispune instituirea masurilor  asiguratorii, cu exceptia cazului in care acestea sunt deja sechestrate de  organul fiscal. Prevederile cap. VI privind masurile asiguratorii din titlul  VIII din Codul de procedura fiscala se aplica in mod corespunzator numai in ceea  ce priveste indisponibilizarea bunurilor.

In cazul bunurilor oferite  drept garantie potrivit art. 9 alin. (2) lit. c) si d) din ordonanta de urgenta,  oferta contribuabilului este insotita de urmatoarele documente:
a) actul de  proprietate asupra bunului;
b) raportul de evaluare a bunului;
c)  extrasul de carte funciara actualizat, in cazul bunurilor imobile; d) extrasul  actualizat de la Arhiva de Garantii Reale Mobiliare, in cazul bunurilor mobile;
e) fisa mijloacelor fixe.

Raportul de evaluare se intocmeste de un  expert evaluator independent, autorizat in conditiile legii, iar costul  evaluarii se suporta de catre contribuabil.

In cazul bunurilor imobile,  raportul de evaluare va cuprinde si valoarea orientativa stabilita prin  expertiza intocmita de camera notarilor publici.

In cazul in care  bunurile contribuabilului oferite drept garantie sunt deja sechestrate de  organul fiscal numai pentru obligatiile fiscale ce formeaza obiect al esalonarii  la plata, iar valoarea acestora acopera valoarea prevazuta la art. 9 alin. (9)  sau (11) din ordonanta de urgenta, contribuabilul are obligatia de a prezenta,  in termen de 30 de zile de la data comunicarii acordului de principiu, raportul  de evaluare si celelalte documente prevazute.

In cazul in care bunurile  contribuabilului oferite drept garantie sunt deja sechestrate de organul fiscal  atat pentru obligatiile fiscale ce formeaza obiect al esalonarii la plata, cat  si pentru alte obligatii ce nu formeaza obiect al esalonarii la plata, valoarea  garantiei trebuie sa acopere valoarea obligatiilor esalonate la plata, dobanda  pe perioada esalonarii, procentul de pana la 40% din sumele esalonate la plata,  precum si valoarea obligatiilor ce nu formeaza obiect al esalonarii la plata  pentru care s-a instituit sechestrul.

Pe parcursul derularii esalonarii  la plata, la cererea contribuabilului, organul fiscal competent poate aproba  inlocuirea garantiei si/sau redimensionarea acesteia in functie de valoarea  ratelor ramase de achitat. Cererea de inlocuire si/sau de redimensionare a  garantiei trebuie sa contina motive justificate si sa indice garantia oferita.

Atentie! OUG nr. 24/2012 precizeaza ca, in cazul in  care valoarea garantiilor constituite pentru esalonarea obligatiilor fiscale  aflata in curs de derulare acopera si amenzile si/sau obligatiile fiscale de a  caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act  administrativ similar, nu se mai constituie garantii.

Procedura de emitere a deciziei de esalonare la plata

In situatia in care contribuabilul a depus garantiile  in cuantumul prevazut in acordul de principiu, precum si documentele necesare,  in termenul legal, organul fiscal verifica indeplinirea tuturor conditiilor si  intocmeste referatul „B” si emite decizia de esalonare la plata.

Decizia  de esalonare la plata se emite in doua exemplare, dintre care un exemplar se  comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la  dosarul esalonarii. Daca contribuabilul constituie garantie sub forma scrisorii  de garantie bancara, decizia de esalonare la plata se emite in 3 exemplare, iar  cel de-al treilea exemplar se comunica bancii emitente a garantiei.

In  situatia in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 4 alin. (1)  din ordonanta de urgenta, organul fiscal intocmeste referatul „B” si emite  decizia de respingere a cererii de acordare a esalonarii la plata.

Esalonarea la plata se acorda de catre organul fiscal competent pe numar de  luni, pe o perioada de cel mult 5 ani, prin emiterea deciziei de esalonare la  plata. Numarul de luni este dat de numarul de rate de esalonare.

Perioada de esalonare la plata a obligatiilor fiscale se stabileste de organul  fiscal in functie de cuantumul obligatiilor fiscale si de capacitatea financiara  de plata a contribuabilului. Perioada de esalonare la plata acordata nu poate fi  mai mare decat perioada de esalonare la plata solicitata de contribuabil.

Termenul de plata a ratelor de esalonare este data de 15 a fiecarei  luni. Prima rata din graficul de esalonare la plata are termenul de plata data  de 15 a lunii urmatoare emiterii deciziei de esalonare.

Odata cu  emiterea deciziei de esalonare se emit si deciziile referitoare la obligatiile  de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale esalonate, calculate pana la  data emiterii deciziei de esalonare la plata.

Finalizarea  esalonarii la plata

In situatia in care sumele  esalonate la plata au fost stinse in totalitate si au fost respectate conditiile  prevazute la art. 10 alin. (1) din ordonanta de urgenta, organul fiscal emite,  in doua exemplare, decizia de finalizare a esalonarii la plata. Un exemplar al  deciziei se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza de organul  fiscal la dosarul esalonarii.

Pierderea valabilitatii  esalonarii la plata

In cazul in care se constata  neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) din  ordonanta de urgenta, organul fiscal va emite, in doua exemplare, decizia de  constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata. Un exemplar al  deciziei se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza de organul  fiscal la dosarul esalonarii.

In scopul efectuarii stingerii, vechimea  sumelor reprezentand rate ramase nestinse ca urmare a pierderii valabilitatii  esalonarii la plata este data pierderii valabilitatii esalonarii la plata .

Stingerea obligatiilor fiscale inainte de emiterea deciziei  de esalonare

In cazul in care in perioada cuprinsa  intre data eliberarii certificatului de atestare fiscala si data comunicarii  deciziei de esalonare la plata s-au stins obligatii fiscale prin orice  modalitate prevazuta de lege, care sunt cuprinse in suma care face obiectul  esalonarii la plata, cu sumele respective se considera a fi stinse ultimele rate  din graficul de esalonare, pana la concurenta acestora, fara modificarea  graficului de esalonare. In cel mult 10 zile de la data emiterii deciziei de  esalonare la plata, organul fiscal va informa contribuabilul cu privire la  aceasta operatiune.

Divizarea sau fuziunea persoanelor  juridice pe perioada esalonarii

In cazul divizarii sau  fuziunii persoanei juridice care beneficiaza de esalonare la plata, aceasta este  obligata sa prezinte organului fiscal proiectul de divizare sau fuziune si, daca  este cazul, actele constitutive ale societatilor rezultate din divizare sau  fuziune.

In baza acestor documente, organele fiscale competente emit noi  decizii de esalonare la plata pentru sumele ramase in sold la data divizarii sau  fuziunii, astfel:
a) in cazul fuziunii, prin insumarea soldurilor  persoanelor juridice care fuzioneaza;
b) in cazul divizarii, prin  repartizarea soldului persoanei juridice divizate in functie de modul de  repartizare a pasivelor in cadrul proiectului de divizare.

Noile decizii  de esalonare la plata se emit de catre organul fiscal competent pentru  administrarea creantelor fiscale ale persoanelor juridice rezultate din divizare  sau fuziune, in baza informatiilor si documentelor transmise de organul fiscal  emitent al deciziei de esalonare la plata initiale.

  Contestarea deciziilor

Impotriva deciziilor emise in  temeiul prezentei proceduri se poate formula contestatie in conditiile titlului  IX din Codul de procedura fiscala.

Evidenta si  monitorizarea esalonarilor la plata

Organele fiscale  competente care acorda esalonari la plata organizeaza evidenta cererilor de  esalonare la plata, deciziilor de esalonare la plata, deciziilor de respingere a  cererilor de esalonare la plata, deciziilor de constatare a pierderii  valabilitatii esalonarii la plata, precum si a deciziilor de finalizare a  esalonarii la plata si urmaresc modul de respectare a esalonarilor la plata  acordate.

Inlesnirile la plata acordate in baza altor acte normative se  deruleaza in conditiile prevazute de respectivele dispozitii legale.

Regim special de esalonare pentru obligatiile fiscale e a caror  plata depinde acordarea sau mentinerea unei autorizatii

Prin  OUG nr. 24/2012, Guvernul a stabilit si un regim special de esalonare  pentru a obligatii fiscale de a caror plata depinde acordarea sau mentinerea  unei autorizatii.

Astfel, noile reglementari prevad ca pentru  contribuabilii care au solicitat esalonarea la plata si care trebuie sa achite  obligatiile fiscale intr-un anumit termen pentru a se mentine autorizatia,  acordul ori alt act administrativ similar, autoritatea competenta nu are  dreptul sa revoce sau sa suspende actul pe motiv de neplata a obligatiilor  fiscale la termenul prevazut in legislatia specifica, iar garantiile  constituite nu se executa pana la solutionarea cererii de acordare a esalonarii  la plata.

In situatia in care cererea de acordare a esalonarii la plata  a fost respinsa, acesti contribuabili trebuie sa achite obligatiile fiscale de a  caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act  administrativ similar in scopul mentinerii actului, in termen de 15 zile  de la data comunicarii deciziei de respingere. In acest caz, o noua  cerere de acordare a esalonarii la plata se poate depune dupa implinirea  unui termen de 12 luni de la data comunicarii deciziei de  respingere.

In schimb, daca esalonarea la plata a fost aprobata, pe perioada de valabilitate a esalonarii la plata, autoritatea  competenta nu poate sa revoce sau sa suspende autorizatia, acordul sau alt act  administrativ similar pem  otiv de neplata a obligatiilor fiscale la termenul  prevazut in legislatia specifica, iar garantiile constituite nu se executa.

Noile prevederi se aplica si cererilor de acordare a esalonarii la plata in  curs de solutionare la data de 7 iunie 2012 (cand noile reguli  au intrat in vigoare, odata cu publicarea lor in Monitorul Oficial).

De  asemenea, OUG nr. 24/2012 da posibilitatea contribuabililor care beneficiaza  deja de o esalonare la plata in momentul intrarii in vigoare a noilor prevederi sa poata solicita esalonarea amenzilor si/sau obligatiilor fiscale de a  caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act  administrativ similar, inscrise in certificatul de atestare fiscala.

Sursa: avocatnet.ro

Add comment


Security code
Refresh